Droomsymbolen Woordenboek

Als je bij één of meer droombeelden uit je dromen ( of je dagdromen!) geen idee hebt wat ze voor je zouden kunnen betekenen, zoek het desbetreffende begrip op en laat je inspireren door de droomsymbolen betekenissen.

Let wel: het is een algemene uitleg. Droomverklaringen hangen altijd af van de 'materialen' die zich in de complete droom bevinden .
Zoals onder anderen: het decor, de kleuren, de tijd/getallen, mensen, gebouwen en de natuur.

Het allerbelangrijkste om het 'meesterschap' in je eigen droomwereld te bereiken, is het 'delen' van je dromen met andere dromers!

Succes!
Droom zoet.

*Tinkernel*
Achtervolging:
Buitengewoon veelvoorkomend droombeeld. Wat je verdrongen hebt dringt zich weer aan je op. De seksualiteit wordt onbewust afgewezen als iets 'slechts'.
Freud had zijn eigen versie: men wordt achtervolgt door zijn driften. Je kan echter ook op een tegenovergestelde manier interpreteren: in achtervolgingsdromen loopt
De dromer achter zijn aanspraken en idealen aan.
Volgens Jung betekent een achtervolgingsdroom: dat 'iets' bij de dromer probeert te komen.
Wat je afsplits en verdringt, wil weer verenigd worden. Je zou je daar niet tegen moeten verzetten, integendeel het achtervolgde juist moeten uitnodigen. Komt echter in de droom een noodzakelijk afscheid of onontkoombare scheiding, dan is het raadzaam om zich juist wél sterker te verzetten tegen de achtervolger of het achtervolgende.
Als de achtervolger bv. Een dier is, kan dat betekenen dat een ('dierlijk'?) deel van je in het verleden je bang heeft gemaakt en je het daarom verdrongen hebt, maar het je nu te 'pakken' dreigt te nemen. ( ik heb het met paarden en grote honden). Identificeer je met de verdrongen emotie of instinctieve impuls en ga er een dialoog mee aan, zodat je de inhoud leert kennen en er een gepaste plaatst in je leven aan kunt geven.
Als bv. een politieagent, je vader of een ander gezagsfiguur je achtervolgt, zou je een sterk ontwikkeld superego kunnen hebben ontwikkeld.
Ook kan de achtervolger staan voor iets dat of iemand die een bedreiging in je privé-leven of op school of op je werk inhoudt.
Spiritueel gezien: de 'achtervolger' kan een 'gids/engel/entiteit/geliefde overledene zijn die je een boodschap vanuit de andere dimensie wilt geven. Ook kan het erop duiden dat je wat meer in jezelf moet 'zien' d.m.v. meditatie of gebed.

Alarm:
Het is een herkenbaar droomsymbool. Belangrijk is dat je eventueel in de droom kan waarnemen wie er voor de deur staat of dat je kan 'weten' wie je belt.
Als dat het geval is kan het om een hulpgeroep van die bewuste persoon gaan.
Bellen is een soort alarm. Er moet iets geactiveerd worden, hoe dan ook er moet iets meteen gebeuren. Meestal komt dit droomsymbool voor in waarschuwende dromen. Het kan ook zijn dat het in een 'oorlogsdroom' voorkomt. Ook is het belangrijk om jezelf af te vragen vertoon ik een neiging om bewust handelen en onbewuste stemmingen of verlangens te zeer van elkaar te scheiden?
Bellen is ook een waarschuwing voor gevaar. Ook eigen onderdrukte agressie kan zich 'hoorbaar' maken.


Amerika:
Land van onbegrensde mogelijkheden, stoutmoedige ondernemingen zijn bevorderlijk (vgl. I Tjing: het is bevorderlijk om het grote water over te steken), nieuw land. Amerika geldt enerzijds als het summum van het andere, vreemde en andere wereld (vgl. Kafka) Anderzijds is het een symbool voor cultureel verval, agressie en materialisme.
Ik koppel het getal 5 en de letter V aan Amerika en astrologisch gezien valt Amerika onder 'Tweelingen'.

Beer:
Vooral in mannendromen op kracht (beresterk), ook de gevaarlijke man.
Kan ook de wat domme, maar goedmoedige mens zijn (of een brombeer?)
Duidt vaak op teleurstelling of bedrog (men moet niet de huid verkopen, voordat men de beer geschoten heeft).
Volgens Jung symbool voor de mannelijke kracht.
In de Noord-Europese mythologie symboliseert de beer meestal vrouwelijke eigenschappen; ook de volgelingen van Artemis noemen zich arktoi (beren). Zo geld hij sinds oudsher als een moederlijk, aards dier, dat de vrouwelijke driftenwereld representeert. Astrologisch geien correspondeert de beer met het principe van Stier.

Blokkering/Blokkade:
Een blokkering in een droom (bv. verkeersopstopping, fiets op de stoep of een brok in de keel waardoor je niet kan praten of je kunt de kamer niet uit) wijst haast wel zeker op een stremming in het vrij stromen van je psychische energieën. Identificeer je met hetgeen in je droom geblokkeerd is, wees het en neem je nadat je de geblokkeerde energie ( zoals verlangen, instinctieve drift of wat dan ook) beter hebt leren kennen, voor er gepast ruimte aan te bieden in je bewuste leven.

Broer:
Bij de mannelijke dromer zijn alter ego.
Je bent geheel op jezelf aangewezen, vindt hulp in jezelf of de mannelijke kant moet sterker gemaakt worden.
Bij de vrouwelijke dromer haar mannelijke kant
Familielid..leuke/slechte herinneringen
Betreft het een oudere broer dan duidt hij op ontwikkelde vermogens, daar waar je heen wilt, datgene wat je bewondert.

Je moet de hele droom bekijken om de positie (betekenis) van broer te kunnen bepalen.

Computer:
Hulp bij het werk, onpersoonlijke perfectie, gevoel-loze precisie. Waarschuwt voor streberigheid.
Symbool voor het geestvermogen tot ordenen en combineren.
Astrologisch gezien past computer bij de Waterman en planeet Uranus.

De Boom:
Bescherming..schuilen onder de boom, geeft vruchten, bladeren, verkleurd, in de knop.
Symbool van het leven (kabbalistische boom)..levens-wereld- en stamboom
mens-zijn..aarde geworteld, kruin naar de hemel.
Persoonlijke ontwikkeling en groei
Familiesituaties
Natuurverbondenheid
Boom geeft warmte (omhakken) behuizing (bouwmateriaal) boomstam (penissymbool)

Je moet de hele droom bekijken om de positie (betekenis) van de boom te kunnen bepalen."


Dieren(cathegorie):

Zoogdieren vertegenwoordigen onvoorwaardelijke liefde, genegenheid en wederzijdse waardering. Een dood huisdier kan het einde van de jeugd of het verlies van de onschuld symboliseren.
Een vals zoogdier in de droom laat de eigen valsheid spreken.
Misvormde dieren geven in de droom het besef weer dat sommige impulsen die de dromer heeft, aanstootgevend of afstotend zijn.
Prehistorische dieren symboliseren een trauma uit het verleden, of uit de jeugd, kan moeilijkheden geven.


Dood:
Als je droomt over de dood, dan wordt daar bijna nooit je feitelijke lichamelijke dood mee bedoeld. Het wijst in de meeste gevallen op de noodzaak dat je je leven verandert en oude levensinstellingen laat 'sterven'. De dood betekent meestal dat er een radicale ommekeer nodig is. Globaal kan je bij dit droomsymbool acht niveaus onderscheiden.
1. verwijzing naar een noodzakelijke afsluiting van een bepaalde fase, de overgang naar een nieuwe;
2. het verlangen om van iets af te komen (eigenschappen, gedrag, situatie, enz.);
3. opwekking dat je je moet gaan bezig houden met de dood en zijn doodsangst, d.w.z. een zoeken naar vervulling en vruchtbaarheid;
4. je hebt een gevoel aan een grens gekomen te zijn en je weet niet hoe je daar over heen kan gaan;
5. je zou je meer om je gezondheid moeten bekommeren;
6. iets in het innerlijk van de dromer sterft;
7. een nauwe verbondenheid met gestorvenen;
verlangen naar rust, vrede en harmonie ('de dood niet vrezen').
Volgens Jung een beeld voor het zich losmaken uit de versmelting met de gestorvenen; een symbool voor transformatie en een nieuw begin.


Draken:
1.Bewaakt de draak een schat, of een grot die mogelijk een schat bevat? Zo ja dan representeert de grot vermoedelijk je onbewuste en de schat jouw zelf. De draak die tussen jou en je ware zelf staat, representeert de vreeswekkendheid van het onbewuste voor iemand die nog steeds bang is voor wat daar zou kunnen huizen en loeren.
2. Voor Jung bestaat de eerste fase van het individuatieproces uit de strijd van de bewuste held om zich boven het oorspronkelijke allesomvattende niet-bewustzijn uit te worstelen en de bewuste krachten onder controle te krijgen. Dit vinden we symbolisch terug in bijvoorbeeld de legendarische drakendoder Sint-Joris (Sint-Joris = het ik; de draak = het onbewuste).
3. De draak kan voor het verslindende aspect van ( je relatie met) je moeder staan. 'De draak verslaan' kan daarom betekenen dat je een eind maakt aan wat het ook aan je hechting aan je moeder is dat het proces van het vinden van je eigen individualiteit schaadt. Zodra het individu zich van de 'draak' bevrijdt heeft, zal de vrouwelijke kant van de psyche van de man, respectievelijk de mannelijke kant van de psyche van een vrouw niet langer in dreigende vorm verschijnen, maar als een onmisbaar gezel en gids voor de volgende stadia van zelf-ontdekking.
( In sommige mannelijke initiatieriten, waarin jongens de volwassen status verwerven, zonderen de jongens zich van de gemeenschap af en wonen in hutten in de vorm van een draak of een krokodil. Dit kan opgevat worden als symbolisch voor de zegevierende strijd van de jongen met de verslindende moeder of allesomvattende niet-bewustzijn: de afdaling in het rijk van het onbewuste, de erkenning van de krachten daarvan en de transformatie van alle negatieve functioneren van die krachten in positieve krachten).
4. De draak kan staan voor de genererende kracht van de natuur, voor de ervaring van het onbewuste als een baarmoeder die drachtig is van nieuwe levensmogelijkheden.
5. Een gevleugelde draak kan symbolisch zijn voor de transcendentie in een of andere vorm, voor de overgang van een 'lager' naar een 'hoger' niveau van persoonlijke wasdom. Het feit dat het een draak is die vliegt, suggereert dat je de energie voor verdere persoonlijke ontwikkeling moet zoeken in je onbewuste. Een gevleugeld wezen kan spiritualiteit symboliseren. Maar een gevleugelde draak is een symbolische herinnering dat je spirituele hoogten niet bereikt worden door je 'lagere' natuur te verloochenen en af te leggen, maar door deze te gebruiken. Seksualiteit kan bijvoorbeeld vastzitten in fantaserende lust en onverkwikkelijke topdog/onderdog-spelletjes, maar ze kan ook iets zijn wat het vermogen tot liefhebben in ons vrijmaakt, een vorm van zelf-expressie waarin zinnelijk genot versmelt met de vreugde van verering; of wat dat betreft: seksualiteit kan een ervaring van het mystieke een-zijn met alles wat er is inhouden.
6. Een draak kan een symbool voor je seksualiteit zijn, vooral als ze je vrees aanjaagt. Is je vrees irrationeel of dreigt seksualiteit je leven te beheersen? In beide gevallen geldt: dood de draak niet, maar tem hem indien nodig.
(In China is 'chi' goede levenschenkende energie. De kanalen waardoor 'chi' stroomt, worden 'draken-lijnen' genoemd en deze zouden de stroom van ondergronds water en ondergrondse magnetische velden volgen).

Driehoek:
Vergeestelijking. Vrouwelijk seksueel symbool wanneer de punt naar beneden wijst. Mannelijk wanneer de punt naar boven is gericht (vlg. de heilige geometrische voorstellingen in het tantrisme en de vorm van de beharing van de schaamstreek bij man en vrouw). Ook wijst de driehoek naar het getal drie.
Populaire droomverklaring: een drie-hoeks-verhouding.


E-mail (ongeopende )
Je kunt email vergelijken met en brief. Een digitale brief. Een verbinding met een dierbare/beminde, communicatie met de 'buitenwereld'. Een boodschap die vaak nog niet in het bewustzijn is doorgedrongen. Het niet openen duidt op 'angst' voor het onbekende, het niet controlerende woord.


Foto/fotograferen
Het verleden van de dromer, herinneringen aan eerdere gebeurtenissen ( ook in de zin van willen vasthouden) en idealiseren.
Spel met licht en schaduw (de zogenaamde lichte en donkere kanten)
Vastleggen van een gebeurtenis, scherp stellen van een herinnering.
Innerlijke beelden ordenen.
Proberen een gebeurtenis objectief te zien.

Fruit:
In het algemeen de vruchten van de (zielen)leven. Erotische seksuele behoeften.
De rijpe vrucht(en) wijst op seksuele evenwicht en levensvreugde.
De rotte vrucht(en) wijst op minderwaardigheidsgevoelens.
Kan ook duiden, hangt van de droom-samenstelling af, op bewuster en gezonder te gaan eten, het lichaam heeft fruit en vitaminen nodig.

Gebouw: --> Huis.
In dromen hebben de meeste gebouwen vrijwel dezelfde betekenis als huizen.
Gebouwen/krottenwijken of opbouw/afbraak: de creatieve tegenover de destructieve elementen in de dromer.
Een indrukwekkend, ontzagwekkend huis: spiritueel gezien het ‘Huis’ van de ziel, het IK.


Geld/schat:
Duidt zelden op een financiële problemen, maar eerder op ons gedrag in de liefde. Vermoedelijk en wel het meest voorkomende en algemeen symbool voor seksualiteit en macht. Bij oudere mannen wijst de daalder (taler, vgl. ook dollar) op talenten en gaven van de dromer (met zijn talenten woekeren). Het geldstuk geeft meer algemeen succes en zekerheid aan. Weeg je altijd alles af en plan en overdenk je iedere situatie? Ben je bang de beheersing over jezelf en te situatie te verliezen? Vaak spoort dit droombeeld de dromer ertoe aan zich open te stellen voor het leven en zich te laten gaan. In plaats van beheersing zich overgeven aan het leven. Voor Freud en Jung een symbool voor de libido: zilveren munten – vrouw; gouden munten – man. Voor enkele moderne psychoanalytici een symbool voor potentie, niet alleen op seksueel vlak maar ook in doen-sfeer.
Schat: Oude vergeten vermogens moeten geactiveerd worden. De schat symboliseert het doel van een zoektocht en vormt het uitgangspunt of de achtergrond van ons persoonlijke strevingen. Volgens Freud een symbool voor de geliefde

Grot:
Een grot, een hol is een oersymbool. De oer-mens woonde in grotten en holen. De grot is het oervrouwelijke. Ook wel wordt een grot vergeleken met een baar-moeder.
Grotten zijn heilige plaatsen, zo ook is het vrouwelijke geslachtsdeel, de baarmoeder, heilig. Grotten hebben ook een magische betekenis..uit een baarmoeder wordt een
'wonder' geboren.

Hand in hand zitten
Is het droomsymbool van 'verbinding zoeken'. Verbinding van verstand met gevoel.

Hoofd:
Bewustzijn, verstand en rede. Astrologisch gezien gaat het hier om het principe van 'Ram'.


Hond:
Het dierlijke. Droomsymbool voor het instinct, dat het bewustzijn zou moeten gebruiken en leiden. De hond kan als instinctmatig dier of als bewaker van het bezit en als beschermer tegen aanvallers verschijnen. Hij kan een trouwe vriend symboliseren, De hond is de 'trouwe kameraad' van de mens; hij kan ook een deel van de dromer voorstellen, bijv. zijn schaduw. De hond als huisdier refereert bijna altijd aan instinctieve elementen (resten), of ook het verval der instincten; vooral bij een afgerichte hond gaat het zelden om een cultivering, als wel meestal om de onderdrukking van de instincten. De hond is ook de snuffelaar die alles wil 'uitvlooien'. In het Frans betekent 'chien et loup' schemer. Leuk is om te vermelden dat in de beeldenwereld van de tarot de hond samen optreedt met de nar. Een bijtende hond betekent jaloezie en onbeheersbaarheid. Volgens Jung is de hond de dood-graver, die het lijk ter aarde bestelt, zoals dat in de Perzische oudheid gebeurde. De hond als instinctennatuur helpt mee bij het sterven en de wederopstanding (vgl. ook de jakhalskoppige Anoebis in de Egyptische mythologie). Uit de Griekse mythologie kennen we de hellehond Cerberus, die op de grens tussen leven en dood staat.


Huis:
Een huis staat voor zelf-waarde en de etages voor bewustzijnsniveaus.
De kamers zijn je talenten en de inrichting is het ontwikkelen van die talenten.
Een oud huis wat opgeknapt moet worden is datgene wat van grote zelf-waarde is maar nog op de plank van
zelf-ontdekking ligt te wachten.

Insecten:
instinctieve reacties van de dromer


Kerstman:
Samen met zijn knecht Rupert representeert de kerstman de dubbele aard van de man en meer algemeen van de mens: een heilige en een wilde.
Daardoor is hij verwant aan de centaur of het idee van Nietzsche dat de mens tussen de polen Übermensch en dier leeft. Astrologisch gezien gaat het hier om het principe van 'Boogschutter'. Ook kun je de kerstman zien als de machtige vader.


Kikker:
Vooral vaak voorkomend droomsymbool bij meisjes. Angst voor seksualiteit. Het gaat om de psychische relatie met de partner. (vgl. 'De Kikkerkoning')
Doordat je de schaduw als datgene waarvan je een hartgrondige afkeer hebt opgelost, onderga je een gedaanteverwisseling. Dit is soms op te vatten als een aansporing om over je drempel van afkeer heen te stappen. En te kijken wat er dan gebeurt. Deze (zelf)overwinning leidt meestal tot een bevrijding- vooral op het seksueel vlak.
Dit droombeeld komt bij mannen bijna nooit voor. Mannen dromen eerder van padden. In geval dat mannen toch van kikkers dromen, betekent dat meestal lafheid (bange kikker).


Klimmen:
Je wilt omhoog, maar de weg is vaak gevaarlijk en moeilijk (in tegenstelling tot naar boven lopen, waar je eveneens naar omhoog, boven wil, maar de weg veelal geen moeilijkheden en gevaren herbergt)

Koepel (wit):
Witte koepel is spiritueel gezien het universum. Ook kan een witte koepel de betekenis hebben van de spirituele Geest.

Lift:
Een psychisch transformatieproces, een verandering van bewustzijn en niveau.
Waarschuwing: voorzichtig zijn en niet te ver boven de realiteit uit stijgen.


Lopen:
Je gaat op je levensweg op eigen kracht vooruit, weliswaar langzaam maar gestaag en zeker.
Zelfstandigheid.
Hoe je loopt geeft een duidelijke indicatie over hoe de momentele situatie is en hoe jij je voelt.
Rennen/hardlopen verwijst naar dat je snel bij je doel wilt komen --> Haast. Dat kan zowel op uiterlijke als op innerlijke doelen betrekking hebben. Rennen hangt verder samen met doorzetten (vlg. marathonlopen) en de kunst niet ‘buiten adem’ te raken. Dit droombeeld verschijnt vaak in stresssituaties. Aan de andere kant is rennen een symbool voor extase --> zie ook achtervolging.

Markt/marktplein:
vertelt meer over de sociale relaties van de dromer. Dit beeld toont hoe men zich tegenover de buitenwereld opstelt, welke vertakkingen en afhankelijkheden ermee bestaan. Een lege markt wijst op eenzaamheid.
Eventueel ook een spiegelbeeld van het eigen innerlijke leven.Moord/Moordenaar:
De droom houdt als waarschuwing in dat een belangrijke gevoels-inhoud afgesplitst wordt, bijvoorbeeld ongebruikte vermogens die verloren gaan, relaties met andere mensen, liefde enz.
Ook kan het zijn dat je in een depressieve fase bent terechtgekomen en je agressieve gevoelens te erg onderdrukt. Let wel op de positieve kant van agressie bedoel ik: het is heel 'gezond en bevrijdend' dat je in je droom iets ombrengt en er daardoor radicaal een eind aan maakt. Agressie kan een belangrijke kracht in jezelf zijn. Zoals in een 'detective' kan moord in de droom zowel onthutsende en louterende gebeurtenis zijn, dus ook als 'angst' ervaren worden.

Naaktheid:
Naaktheid is een veelvoorkomend droomsymbool in dromen waarin men bang is voor de (naakte) waarheid. Natuurlijkheid, eerlijkheid en openheid, maar ook armoede en onbeschaamdheid.
Privé naakt heeft meer met een 'verborgen' schaamtegevoel te maken, stoer voor-doen maar het wezenlijk niet zijn.
Terwijl publiekelijk het een minder-waardigheidsgevoel uitdrukt, je schamen voor je Zelf.

De naakte waarheid is de waarheid zonder 'bekleding'. Dat wil zeggen dat als het erop aan komt je de pure waarheid moet kunnen en durven zeggen of vertellen en er nooit om heen moet draaien (windsels). Dromen waarin verband (medicinaal) of verbonden lichaamsdelen een grote rol spelen vertellen meestal over de dromer dat deze 'gewend' is om leugentjes om bestwil te uitten, dus uit gewoonte (bewust) de waarheid verdraait zonder het zelf eigenlijk te beseffen (jokken/liegen).

Olifant:
Machtige presentatie van zichzelf, os men laat zich niet raken (dikke huid).
Macht, kalmte en rus, maar ook logheid. Kracht van het onbewuste, waartoe het bewustzijn geen toegang heeft, waarvoor men bevreesd is. Een dikhuidige persoon, die zich nauwelijks bewust is van zijn destructieve kracht ('olifant in porseleinkast'). Waarschuwing voor de eigen verdrongen seksualiteit. Men moet geduldiger (minder snel geraakt)zijn of men bezit te veel geduld. Geheugen.
Slagtanden en slurf zijn mannelijke seksuele symbolen. Een zieke of zwakke olifant duidt op gekwetste gevoelens. Vreedzame olifanten: men kan goed met zijn onbewuste omgaan.
Volgens vroeg-christelijke opvattingen (Physiologus) bezit hij geen geslachtsdrift en is hij een machtige vijand van slangen. Haar en beenderen van de olifant, verbrand in huis, zouden tegen boze geesten beschermen.
In de meer esoterische zin staat hij voor stralende en gloedvolle wijsheid.

Oog:
Het oog is de spiegel van de ziel, venster van levenskracht en wil. Aangezien het oog symbolisch met de zon verbonden is, refereert dit droombeeld aan de levenswil en de kracht van het hart. Lichaam, geest en ziel concretiseren hier als hart, bewustzijn en gevoel.

Als je te maken krijgt dat het om je eigen ogen gaat is dit vaak een teken van 'onrust': je bent bang iets te verzuimen of niet te snappen. Je weet van iets wat je niet mag zien.

Panter:
De (zwarte) panter staat voor je vrouwelijke (anima) kant. Zwart benadrukt de 'schaduw'zijde.
Zij behoort bij de kat-achtige..kattig, valsheid en achterbaksheid.

Poppenogen:
Poppen-ogen is het droomsymbool van een 'meedogenloze ziel'. Iemand zonder gevoel. Lege blik.


Reizen:
Dat is een breed begrip want de manier waarop je reist in je droom is natuurlijk van belang.
De reis is de levensweg van de dromer. De psyche tendeert naar vernieuwing. Je bent onder-weg, d.w.z. op zoek. Wat heel belangrijk is de soort reis en hoe hij verloopt. Neem de afzonderlijke vervoersmiddelen onder de loep bij de interpretatie. Leuk om te weten bij Freud geldt het vertrek als het meest voorkomende symbool voor de dood in de droom.
Reizen kan symbolisch zijn voor bevrijding, het je ontworstelen aan beperkingen uit het verleden, het afwerpen van een negatieve houding. Naar een nieuw land reizen kan symboliseren dat je een nieuw persoon met nieuwe waarden en een nieuwe levenswijze wordt.

Reus:
Archetypisch symbool voor de oppermachtige vader, maar ook een oer-wezen, dat meestal met een aantal tegelijk voorkomt (en dus geen individualiteit bezit; multipliciteit.
Reuzen staan tegenover de goden, waarmee ze voortdurend in oorlog verwikkeld zijn.
Ze kennen alleen zinnelijke lusten en zijn gulzig.
Volgens Jung in kinderdromen een zinnebeeld voor het volwassen zijn. Reuzen zijn zo een symbool voor kansen in de toekomst en ontwikkelingstaken, die voor een nog jong bewustzijn kolossaal groot lijken.
Een reus in je droom kan een vergelijking geven van een groot aanvoelend probleem terwijl het feitelijke probleem klein is.

Sjoelen:
Spel met houten schijven, werpspel. Schijven werpen in hokjes, het liefst in dát hokje met het hoogste aantal punten. Verlangen naar het 'juiste' contact.

Sjoel-schijven:
Het symbool voor het materiële levensgebieden.


Talkshow:
Dromer als toeschouwer Symbolisch voor zelf-presentatie. Kan ook betrekking hebben op (gemanipuleerde) ' ervaringen uit de tweede hand', die in de televisiemaatschappij in de plaats komen van het zelf beleven van de echte werkelijkheid.
Dat het een Amerikaanse talkshow betrof kan erop duiden dat het gaat over je beleving van: ' vrijheid van menigs-uitting'.


Tanden/uitvallen van tanden:
Symboliseren vitaliteit, verwanten, vrienden en geliefden, maar ook het roofdierachtige en verscheurende. De verbetenheid van de dromer (tanden op elkaar zetten). Reeds de Griekse mythologie zag in de tanden een beeld voor kinderen. Dat houdt stellig verband met het feit dat de moeder tijdens de zwangerschap dikwijls grote problemen met haar gebit ondervindt. Verder symboliseren tanden het orale karakter van de dromer. Mogelijk duiden ze op vraatzucht of bijtdwang of geremdheid in dat opzicht. En niet in de laatste plaats staan de tanden zoals de mond voor de behoefte om iets in zich op te nemen, te incorporeren.
Volgens Jung en Freud zijn tanden een veelvoorkomend penissymbool. Volgens recent Amerikaans onderzoek dromen vrouwen in de overgangsjaren (menopauze) dikwijls van tanden.
Kroon op tanden/kiezen is het bedekken, verfraaiing van een tekortkoming. De originele tand/kies er is er niet meer maar de kroon vult de leegte op. Het verliezen van een kroon in de drom symboliseert het 'erkennen' van een bepaald verlies/gemis. Kan te maken hebben met een geliefde, kind, of verwanten. Een halve kroon is het halve 'werk'. Duidt mijn inziens op een verlies dat (nog) niet definitief is, wat eventueel tot 'winst' gekeerd kan worden.

Televisie:
Televisie is een droomsymbool wat heeft te maken met: interesse, gesteld zijn op contact of juist het tegenovergestelde contactarmoede, afstomping, oppervlakkigheid en afleiding. Eventueel een afspiegeling van de droom. Zoeken naar oriëntatie.

Terreinen/plaatsen: zoals bijvoorbeeld: woestijn/oase/moeras/bron/grot/stad (dorp of metropolis)/amazone/geisergebied/ijslandschap/heuvelgebied/berglandschap/etc.
Het decor in de droom, de plaats dus waar we ons in bevinden, zijn een weerspiegeling van ons innerlijk landschap. De voorwerpen die zich in het decor bevinden zijn tevens zeer belangrijk. Wanneer een bepaalde plaats in een droom veel aandacht krijgt of herkenbaar is, symboliseert dat meestal je morele standpunt of je positie in het leven. Het kan ook verwijzen naar de manier waarop je met situaties in je leven omgaat. Wanneer je bijvoorbeeld het gevoel in je droom krijgt dat iets zich op een verkeerde plaats/plek bevindt, betekent dat dat je de zaken op een bepaalde manier verkeerd aanpakt. Alles wat zich hoger of boven je bevindt vertegenwoordigt het spirituele of een aspect van het hogere zelf, de intellectuele kant en de idealen die je hebt.
Woestijnachtergrond duidt, om een voorbeeld te geven, meestal op leegte, eenzaamheid maar ook op een goddelijke ervaring met je hogere zelf. Maar zelfs dit kun je niet zomaar aannemen omdat je altijd de hele setting van een droom goed moet doorgronden en invoelen om de droom-taal te kunnen omzetten in het verhaal wat je ziel je wilt vertellen.


Tijger:
Een tijger of een luipaard komt vaker voor in vrouwen-dromen. Het drukt een verlangen naar intense liefde uit en tegelijkertijd ook angst voor een dergelijke ervaring.
De tijger geldt evenals de leeuw als een symbool voor de levens-kracht en hartstocht (de tijger symboliseert eerder de vrouwelijke seksuele kracht, de leeuw de mannelijke).
Hij bezit grote krachten en zijn voornaamste wapen in de aanval is de verrassing. Hij is voort een symbool voor zware verliezen.
In het shintoïsme (Japan) geldt de tijger als een heilig, mensenetend roofdier, een niets ontziende personificatie van het gruwelijke en angst.
Volgens Jung is hij een symbool voor de vrouwelijke driftenwereld, zoals ook de kat, beer en slang.

Toilet:
Toilet kan je assioceren met de wortelchakra, de plaats waar de slang (koendalini/oerkracht) huist.
Het toilet is sinds oudsher een donker, angstaanjagend oord (alle met de natuurlijke functies verband houdende plaatsen worden in dromen 'gedemoniseerd').
Het is een plaats van verboden seksualiteit (zelfbevrediging, homoseksualiteit), een plaats ook vol gevaren en griezeligheden. Op deze plek bedrijven geesten en de duivel hun misdadige praktijken, om welke reden men vroeger het toilet nooit IN huis vond. Het is een plaats waarop taboe rust, een verzwegen en verboden oord; een plaats verder waar de seksualiteit ontluikt, om welke fantasieën van een puber draaien.

Trein:
Trein en bus zijn symbolen van collectief voortbewegen. Het missen van de trein en bus kan je vertalen als: geen aansluiting krijgen.
Je kunt jezelf na zo'n droom afvragen: 'Heb ik anderen nodig om verder te komen?'

Vogels:
Vogels zijn in de loop van de jaren het symbool van de ziel geworden, zowel voor de donkere- als de lichte kant. Men meende dat vogels voertuigen waren voor de ziel en hem naar de hemel konden brengen. In dromen zijn vogels meestal een symbool voor vrijheid, fantasie en gedachten en ideeën die in principe alleen door middel van vrijheid duidelijk kunnen worden. Al sinds de oertijd is de mens gefascineerd geweest door de vogels en hun vlucht. Dit had tot gevolg dat vogels zeer vaak magische en mystieke krachten toegedacht kregen.
Belangrijk is om te weten waar iedere vogel afzonderlijk voor staat.

Vissen:
Over het algemeen beschouw ik dromen waarin vissen voorkomen als een spiritueel contact. Meestal laat het droomsymbool zien dat bepaalde gevoelens losgelaten dienen te worden


Vliegen / Zweven:
1. Dromen over vliegen/ zweven, kunnen teruggaan op het plezier dat je in de kindertijd op schommels en wippen heeft beleeft en representeren een verlangen naar de met de (gelukkige) jeugd verbonden vrijheid en vreugde.
2. Vliegen kan bevrijding symboliseren- bijvoorbeeld de bevrijding uit (zelfopgelegde) ketenen of van irrationele taboes die op kinderervaringen teruggaan.
3. Vliegen kan aangeven dat je je vergaloppeert. In dit geval waarschuwt de droom je vermoedelijk voor projecten die te grandioos zijn of niet met je fundamentele constitutie stroken. Dit kan betekenen dat je je met wilde fantasie hebt laten meeslepen en je ware capaciteiten en talenten overschat hebt.
4. De lucht kan bewustzijn, intellect, spiritualiteit symboliseren. Een droom over vliegen/zweven kan daarom ofwel betekenen dat je de reikwijdte van je bewustzijn moet vergroten (bv. Door onbewuste inhouden naar je bewuste geest te halen of door een minder wereldse levensbeschouwing aan te nemen) of dat je je voorheen verwaarloosde instinctieve, intuïtieve of gevoelsfuncties een grotere rol in je bewuste leven moet geven. Het laatste is waarschijnlijk als je een intellectueel bent en als je in de droom bang bent om te vallen.
5. Bezie je de wereld beneden op een afstandelijke, onbetrokkenheid, ongeëmotioneerde manier, zodat je problemen zich oplossen of je waarden een radicale verandering ondergaan? Zo ja, dan is de boodschap duidelijk.
6. Aangezien de lucht (hemel) een oeroud symbool voor God of transcendentie is, kan vliegen/zweven aangeven dat je dichter je authentieke of ware zelf, of de zin van het (je) leven nadert.Vormen/patronen:
1. Het aantal zijden van een vorm is van betekenis (getallensymboliek), evenals de kleur (kleursymboliek). In een bepaald stadium van ontwikkeling beginnen geometrische vormen, die de mens een groter inzicht in de abstracte wereld geven, in dromen te verschijnen. Het is alsof we de vorm in een nieuw licht beginnen te zien en er andere verklaringen voor geven.
2. De dromer aanvaardt de aard van de dingen zoals ze zijn, en kijkt naar de fundamentele structuur van zijn wezen. Hij kan de basisvorm die zijn leven aanneemt begrijpen zonder er emotionele remmingen tussen te plaatsen.

Cirkel/bol/krans:
Symbool van totaliteit, bezwering. Wat zich in de droom in een cirkel afspeelt heeft speciale betekenis. Geesten en demonen bewegen zich altijd in een rechte lijn vooruit, daarom biedt de cirkel en alles wat rond is bescherming. Verder zou de duivel zich in hoeken ophouden en zich geen raad weten in ronde ruimtes. Rond en cirkel betekenen altijd volledigheid en afronding.
Volgens Jung een archetype van de mandala (vlgs. de cirkelgelijkenis van de heilige Augustinus:' God is een cirkel, wiens centrum overal, wiens periferie nergens is'); het geeft aan dat men zich op de inwijdingsweg naar zichzelf bevindt. Het ronde is voor Jung een primair visioen, het is het oudste symbool van de mensheid, dat men meestal als zonnewiel kan interpreteren. In zijn biografie vertelt Ignatius van Loyola dat hij meermalen een visioen van een gouden cirkel en een gouden bol had gehad; het vervulde hem met een heerlijk gevoel. Ook Martin Buber heeft het in 'Exstatischen Konfessionen'
Over het symbool van het ronde/ de cirkel; soortgelijke voorstellingen komen voor bij Hildegard von Bingen en andere mystici.

Winkel/Warenhuis:
heeft meestal betrekking op zakelijk bezig zijn in het dagelijkse leven.
Wisselwerking tussen de afzonderlijke persoonlijkheidsdelen.
Belangrijk: om wat voor soort winkel gaat het? Wat wordt er verkocht en welke rol speelt de dromer. Volgens Jung wil men daar iets krijgen dat men niet bezit en moet daarvoor betalen.


Wesp:
Agressiviteit en egocentriciteit


Zee:
1. De zee kan het onbewuste representeren. Uitvaren naar zee bv. kan een verkenning van het onbewuste symboliseren. Verdrinken kan betekenen dat ( je bang bent dat) je bewuste geest overspoeld wordt door onbewuste inhouden- verdrongen emoties en dergelijke.
2. De zee kan ook een moedersymbool zijn. Zo ja dan staat ze voor ofwel je eigen moeder of voor Moeder Natuur. Verdrinken of de vrees te verdrinken zou kunnen symboliseren dat je verstikt wordt door een dominante moeder of moederhechting ( of daar bang voor bent). Het kan ook voor een onbewust doodsverlangen kunnen staan.
3. De zee symboliseert het vrouwelijke of een aspect daarvan (bv. intuïtie, ontvankelijkheid). Voor een mannelijke dromer kan het feit dat hij de zee opgaat, daarom betekenen dat hij het vrouwelijke aspect in zichzelf - zijn anima - beter leert kennen.
4. De zee kan creatief potentieel symboliseren. In de mythologie bestond er al water vóór er sprake was van de schepping en de schepper-god vocht met de zee-godin ofwel schiep hij de wereld uit haar in stukken gereten lichaam, ofwel bevruchte hij haar, zodat zij geboorte aan de wereld schonk. Psychologisch kan de zee zodoende symbolisch zijn voor het bestaan, in je psyche, van de potentie - de latente grondstoffen - tot het scheppen van je ware en totale zelf.
5. In mystiek-meditatieve tradities bestaat het geloof dat de menigvuldige natuurverschijnselen niets anders dan de verschillende vormen van het ene ultieme werkelijke iets (God, Brahman, Ultieme Werkelijkheid, Het Ene) Het Ene wordt veelvuldig gesymboliseerd door de oceaan en de individuele persoon of het individuele ding als een druppel water, die uiteindelijk terugkeert naar de zee waaruit hij/het oorspronkelijk voortgekomen is. Freudianen zouden kunnen zeggen dat als dit stuk beeldspraak in je dromen voorkomt, het op een doodsverlangen wijst, zoals onder 2 boven. Jungianen zouden zeggen dat het gaat om een boodschap van je onbewuste betreffende een desillusie die wacht als je doorgaat met je leven op te bouwen rond je ego, in plaats van rond Het Ene ( de levenskracht, God of hoe je het ook noemt te erkennen. Of de freudiaanse dan wel jungiaanse interpretatie je beter ligt, zou je gemakkelijk moeten kunnen uitmaken.
6. Astrologisch gezien hoort de zee bij de Maan (Kreeft) en Neptunus (Vissen). De speeltjes van Neptunus zijn dolfijnen.

Ziekte:
Ontsteking: Als je de zieke bent en te maken hebt met o.a. een ontsteking kan de droom verwijzen naar een feitelijke lichamelijke ziekte, of naar een psychologische kwaal of een innerlijk conflict. De actie gebeurd in de innerlijke wereld en de reactie is fysiek. Ontsteking kan je astrologisch terug vinden in je geboortehoroscoop als de planeet Uranus een aspect maakt met Mars in in combinatie met het twaalfde huis.

Zoektocht:
Laat je droom zien datgene waarnaar je op zoek bent? Dan kan de zin van je leven zijn, of de sleutel tot je bestemming, succes, in carrière of seksualiteit, of liefde.

Als je een 'jonge' dromer bent zal het hoogstwaarschijnlijk eerder om materieel succes en welstand gaan dan om de zin van het leven. Het omgekeerde kan opgaan als je boven de vijfendertig bent. Waar alle leeftijdsgroepen waarschijnlijk naar op zoek zijn, is liefde, maar de soort liefde kan verschillen. Voor sommigen zal het om een oppervlakkige seksuele ontmoetingen gaan, voor anderen om romantische 'ware' liefde, of om de mystieke eenheid met alles wat er is.

Geeft de droom aan of je zoektocht goed is of goed verloopt? Dan kan de droom je vertellen dat je het onbereikbare najaagt, of dat het tijd is dat je je energie op een ander, misschien makkelijker te bereiken doel richt. Uiteindelijk zouden ze gelijk kunnen hebben: de geestelijke leraren die zeggen dat we reeds alles bezitten wat het waard is om te hebben en we ons alleen maar moeten realiseren dát we het bezitten en dat zelfs de liefde waarnaar we allemaal verlangen (als onderscheiden van wat we denken te willen) een vermogen om lief te hebben is dat in de kern van ieder wezen rust. In ieders individuele leven heeft alles echter zijn eigen reden.


Zwangerschap:
Betekent bepaalde verwachtingen koesteren, groeiproces, uitbreiding.